Цифровізація — необхідна умова для соціалізації в нашому суспільстві.

У Юридичному фаховому коледжі Національного університету « Одеська юридична академія»створені комфортні сучасні умови для ефективного розвитку цифрової грамотності фахових молодших бакалаврів. За ініціативою директора коледжу — доцента Олександра Володимировича Мельника, за безпосередньої участі доцента кафедри історії держави та права — Наталії Володимирівни Єфремової та начальника відділу тестології — Світлани Іграфівни Єленич, викладача інформатики — Юлії Олександрівни Циктор, наші студенти сьогодні перевірили метод цифровізації на власному досвіді та отримали масу задоволення під час комп’ютерного тестування з історії України, що є вже доброю традиційною практикою коледжу в процесі підготовки до ЗНО/НМТ.

 

Шановні здобувачі! Перед початком проведення планового контрольного заходу з дисципліни «Історія України» хочемо звернутися до вас з поясненням такого важливого явища як цифровізація та нагадати її значення в сучасному навчальному процесі.

Отже, цифровізація – відображення сучасної парадигми розвитку суспільства, коли конкурентоспроможність та ефективність постають як життєво необхідні якості. Цифровізація сприяє спрощенню освітнього процесу, роблячи його більш гнучким, пристосованим до реалій сучасного дня, що забезпечує формування конкурентоспроможних професіоналів. Протягом ХХ ст. модернізація освіти була зосереджена переважно на оновленні її змісту. Але у ХХІ ст. цього уже недостатньо, адже посилюється необхідність удосконалення організаційних форм, методів, засобів навчання, створення дієвого цифрового освітнього простору завдяки цифровізації освіти.

Цифровізація (діджиталізація) освітнього процесу спричинена потребою у широкому впровадженні інноваційних технологій, появою нових вимог до фахівців, зокрема до формування ключових компетентностей, і нового цифрового покоління (з особливими соціально-психологічними характеристиками). Завдяки ретельно організованому цифровому середовищу освіта стає більш доступною і комфортною, що вкрай важливо за умов мінімальних затрат – часових, фінансових, людських ресурсів. А для сучасної молоді – це ще й звична площина, в якій є всі умови розвитку, своєрідний ліфтинг для реалізації індивідуальності кожної людини.

Сучасна епоха кіберсоціалізації суспільства актуалізує потребу особистості діяти ефективно, виконуючи різні соціальні функції в умовах кіберпростору, як самостійно, так і як суб’єкта (у складі команди). З огляду на означене та з метою досягнення якісних перетворень постає необхідність тотальної цифровізації, цифрової трансформації, що передбачатиме впровадження нової освітньої парадигми, побудови навчального процесу на кросплатформовому форматі з упровадженням новітніх методик, метою якої є спрямованість на результат – формування ключових компетентностей.

На необхідності цифровізації освітньої сфери акцентовано в низці нормативно-правових документів. Зокрема, у Законі України «Про освіту» (2017) поміж ключових компетентностей визначено інформаційно-комунікаційну. У проекті Концепції Цифрової адженди України – 2020 зазначено, що цифровізація має стати об’єктом фокусного та комплексного державного управління. Про потребу у розвитку «електронного навчання і формування цифрової компетентності учасників освітнього процесу» зазначається й у наказі Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу» (2018).

Враховуючи той факт, що сьогодні цифровізація постає як ключовий фактор удосконалення системи освіти, а також дотримуючись програми «Освіта. Стратегія України 2030» університети мають перейти не тільки до цифрових інструментів у традиційному навчальному процесі, а й до повністю нових цифрових моделей навчання; розробити програми цифрової трансформації для забезпечення конкурентоспроможності освітньої, науково-дослідної та господарської діяльності на національному та світовому рівнях.

У Юридичному фаховому коледжі при Національному університеті «Одеська юридична академія», з метою створення комфортних умов для самонавчання та ефективного розвитку фахових молодших бакалаврів їх активно залучають до засвоєння таких навичок у навчальному процесі.

Окрім безпосереднього впливу на ефективність навчального процесу, діджиталізація надає ланцюг непрямих переваг, зокрема оптимальне використання часу задля більш ефективного формування ключових компетентностей. У свою чергу, це забезпечує.

 

ЮФК — шлях до зірок починається саме тут!